Zoek woord acariâtre heeft 24 resultaten
FR Frans NL Nederlands
acariâtre (a) [critique] wrang (a) [critique]
acariâtre (a) [conduite] polemisch (a) [conduite]
acariâtre (a) [conduite] ruziezoekerig (a) [conduite]
acariâtre (a) [conduite] ruziezoekend (a) [conduite]
acariâtre (a) [conduite] belust op discussie (a) [conduite]
FR Frans NL Nederlands
acariâtre (a) [conduite] twistziek (a) [conduite]
acariâtre (a) [conduite] eigenzinnig (a) [conduite]
acariâtre (a) [conduite] koppig (a) [conduite]
acariâtre (a) [critique] sarkastisch (a) [critique]
acariâtre (a) [critique] bits (a) [critique]
acariâtre (a) [critique] sarcastisch (a) [critique]
acariâtre (a) [critique] stekelig (a) [critique]
acariâtre (a) [conduite] agressief (a) [conduite]
acariâtre (a) [critique] bitter (a) {m} [critique]
acariâtre (a) [critique] scherp (a) [critique]
acariâtre (a) [critique] bijtend (a) [critique]
acariâtre (a) [personne] geïrriteerd (a) [personne]
acariâtre (a) [personne] geërgerd (a) [personne]
acariâtre (a) [personne] slechtgeluimd (a) [personne]
acariâtre (a) [personne] slechtgezind (a) [personne]
acariâtre (a) [personne] nors (a) [personne]
acariâtre (a) [personne] chagrijnig (a) [personne]
acariâtre (a) [critique] hard (a) [critique]
acariâtre (a) [conduite] strijdlustig (a) [conduite]

Frans Nederlands vertalingen