Zoek woord revêche heeft 23 resultaten
FR Frans NL Nederlands
revêche (a) [conduite] koppig (a) [conduite]
revêche (a) [conduite] polemisch (a) [conduite]
revêche (a) [conduite] bokkig (a) [conduite]
revêche (a) [conduite] kribbig (a) [conduite]
revêche (a) [conduite] ruziezoekerig (a) [conduite]
FR Frans NL Nederlands
revêche (a) [conduite] ruziezoekend (a) [conduite]
revêche (a) [conduite] belust op discussie (a) [conduite]
revêche (a) [conduite] twistziek (a) [conduite]
revêche (a) [conduite] humeurig (a) [conduite]
revêche (a) [conduite] stuurs (a) [conduite]
revêche (a) [conduite] nukkig (a) [conduite]
revêche (a) [conduite] eigenzinnig (a) [conduite]
revêche (a) [conduite] agressief (a) [conduite]
revêche (a) [conduite] onbehouwen (a) [conduite]
revêche (a) [conduite] ongemanierd (a) [conduite]
revêche (a) [conduite] lomp (a) [conduite]
revêche (a) [conduite] ruw (a) [conduite]
revêche (a) [conduite] nors (a) [conduite]
revêche (a) [conduite] knorrig (a) [conduite]
revêche (a) [conduite] mopperig (a) [conduite]
revêche (a) [conduite] nurks (a) [conduite]
revêche (a) [conduite] chagrijnig (a) [conduite]
revêche (a) [conduite] strijdlustig (a) [conduite]

Frans Nederlands vertalingen