Zoek woord travailler heeft 8 resultaten
FR Frans NL Nederlands
travailler
 • aies travaillé
 • aient travaillé
 • travailles
 • travaillent
werken {n}
 • gewerkt
 • werkt
 • werken
 • werkten
 • werkte
travailler (v) [général]
 • aies travaillé
 • aient travaillé
 • travailles
 • travaillent
werken (v) {n} [général]
 • gewerkt
 • werkt
 • werken
 • werkten
 • werkte
travailler (n v) [to do a specific task]
 • aies travaillé
 • aient travaillé
 • travailles
 • travaillent
werken (n v) {n} [to do a specific task]
 • gewerkt
 • werkt
 • werken
 • werkten
 • werkte
travailler (n v) [to labour, to work]
 • aies travaillé
 • aient travaillé
 • travailles
 • travaillent
werken (n v) {n} [to labour, to work]
 • gewerkt
 • werkt
 • werken
 • werkten
 • werkte
travailler (v) [instruction]
 • aies travaillé
 • aient travaillé
 • travailles
 • travaillent
trainen (v) {n} [instruction]
 • getraind
 • trainen
 • traint
 • trainden
 • trainde
FR Frans NL Nederlands
travailler (v) [instruction]
 • aies travaillé
 • aient travaillé
 • travailles
 • travaillent
instuderen (v) [instruction]
 • ingestudeerd
 • studeren in
 • studeert in
 • studeerde in
 • studeerden in
travailler (v) [instruction]
 • aies travaillé
 • aient travaillé
 • travailles
 • travaillent
oefenen (v) [instruction]
 • geöefend
 • oefenen
 • oefent
 • oefende
 • oefenden
travailler (n v) [to labour, to work]
 • aies travaillé
 • aient travaillé
 • travailles
 • travaillent
labeuren (n v) [to labour, to work]
 • gelabeurd
 • labeuren
 • labeurt
 • labeurde
 • labeurden

Frans Nederlands vertalingen