Zoek woord streng heeft 138 resultaten
NL Nederlands FR Frans
streng [controle] {m} à toute épreuve [controle]
streng [discipline] {m} à toute épreuve [discipline]
streng [gedrag] {m} à toute épreuve [gedrag]
streng [karakter] {m} à toute épreuve [karakter]
streng [klimaat] {m} à toute épreuve [klimaat]
NL Nederlands FR Frans
streng [maatregel] {m} à toute épreuve [maatregel]
streng [omstandigheden] {m} à toute épreuve [omstandigheden]
streng [straf] {m} à toute épreuve [straf]
streng [waterdicht] {m} à toute épreuve [waterdicht]
streng [algemeen] {m} rigoureux [algemeen]
streng [controle] {m} rigoureux [controle]
streng [discipline] {m} rigoureux [discipline]
streng [gedrag] {m} rigoureux [gedrag]
streng [karakter] {m} rigoureux [karakter]
streng [klimaat] {m} rigoureux [klimaat]
streng [maatregel] {m} rigoureux [maatregel]
streng [omstandigheden] {m} rigoureux [omstandigheden]
streng [onderwijs] {m} rigoureux [onderwijs]
streng [straf] {m} rigoureux [straf]
streng [straf] {m} rigoureux [straf]
streng [waterdicht] {m} rigoureux [waterdicht]
streng [blik] {m} exigeant [blik]
streng [controle] {m} exigeant [controle]
streng [discipline] {m} exigeant [discipline]
streng [gedrag] {m} exigeant [gedrag]
streng [karakter] {m} exigeant [karakter]
streng [klimaat] {m} exigeant [klimaat]
streng [maatregel] {m} exigeant [maatregel]
streng [omstandigheden] {m} exigeant [omstandigheden]
streng [straf] {m} exigeant [straf]
streng [waterdicht] {m} exigeant [waterdicht]
streng [algemeen] {m} dur {m} [algemeen]
streng [blik] {m} dur {m} [blik]
streng [controle] {m} dur {m} [controle]
streng [discipline] {m} dur {m} [discipline]
streng [gedrag] {m} dur {m} [gedrag]
streng [karakter] {m} dur {m} [karakter]
streng [klimaat] {m} dur {m} [klimaat]
streng [maatregel] {m} dur {m} [maatregel]
streng [omstandigheden] {m} dur {m} [omstandigheden]
streng [onderwijs] {m} dur {m} [onderwijs]
streng [straf] {m} dur {m} [straf]
streng [straf] {m} dur {m} [straf]
streng [waterdicht] {m} dur {m} [waterdicht]
streng [blik] {m} austère [blik]
streng [controle] {m} austère [controle]
streng [discipline] {m} austère [discipline]
streng [gedrag] {m} austère [gedrag]
streng [karakter] {m} austère [karakter]
streng [klimaat] {m} austère [klimaat]
streng [maatregel] {m} austère [maatregel]
streng [omstandigheden] {m} austère [omstandigheden]
streng [straf] {m} austère [straf]
streng [uiterlijk] {m} austère [uiterlijk]
streng [waterdicht] {m} austère [waterdicht]
streng [uiterlijk] {m} désolé [uiterlijk]
streng [gedrag] {m} impitoyable [gedrag]
streng [algemeen] {m} même [algemeen]
streng [algemeen] {m} sévère [algemeen]
streng [blik] {m} sévère [blik]
streng [controle] {m} sévère [controle]
streng [discipline] {m} sévère [discipline]
streng [gedrag] {m} sévère [gedrag]
streng [karakter] {m} sévère [karakter]
streng [klimaat] {m} sévère [klimaat]
streng [maatregel] {m} sévère [maatregel]
streng [omstandigheden] {m} sévère [omstandigheden]
streng [onderwijs] {m} sévère [onderwijs]
streng [straf] {m} sévère [straf]
streng [straf] {m} sévère [straf]
streng [waterdicht] {m} sévère [waterdicht]
streng [blik] {m} rigide [blik]
streng [controle] {m} rigide [controle]
streng [discipline] {m} rigide [discipline]
streng [gedrag] {m} rigide [gedrag]
streng [karakter] {m} rigide [karakter]
streng [klimaat] {m} rigide [klimaat]
streng [maatregel] {m} rigide [maatregel]
streng [omstandigheden] {m} rigide [omstandigheden]
streng [straf] {m} rigide [straf]
streng [waterdicht] {m} rigide [waterdicht]
streng [algemeen] {m} draconien [algemeen]
streng [controle] {m} draconien [controle]
streng [discipline] {m} draconien [discipline]
streng [gedrag] {m} draconien [gedrag]
streng [karakter] {m} draconien [karakter]
streng [klimaat] {m} draconien [klimaat]
streng [maatregel] {m} draconien [maatregel]
streng [omstandigheden] {m} draconien [omstandigheden]
streng [onderwijs] {m} draconien [onderwijs]
streng [straf] {m} draconien [straf]
streng [straf] {m} draconien [straf]
streng [waterdicht] {m} draconien [waterdicht]
streng [uiterlijk] {m} morne [uiterlijk]
streng [controle] {m} inflexible [controle]
streng [discipline] {m} inflexible [discipline]
streng [gedrag] {m} inflexible [gedrag]
streng [karakter] {m} inflexible [karakter]
streng [klimaat] {m} inflexible [klimaat]
streng [maatregel] {m} inflexible [maatregel]
streng [omstandigheden] {m} inflexible [omstandigheden]
streng [straf] {m} inflexible [straf]
streng [waterdicht] {m} inflexible [waterdicht]
streng [blik] {m} féroce [blik]
streng [gedrag] {m} implacable [gedrag]
streng [algemeen] {m} sévèrement [algemeen]
streng [onderwijs] {m} sévèrement [onderwijs]
streng [straf] {m} sévèrement [straf]
streng [algemeen] {m} exactement [algemeen]
streng [algemeen] {m} avec précision [algemeen]
streng [blik] {m} strict [blik]
streng [controle] {m} strict [controle]
streng [discipline] {m} strict [discipline]
streng [gedrag] {m} strict [gedrag]
streng (adj) [governed or governing by exact rules] {m} strict (adj) [governed or governing by exact rules]
streng [karakter] {m} strict [karakter]
streng [klimaat] {m} strict [klimaat]
streng [maatregel] {m} strict [maatregel]
streng [omstandigheden] {m} strict [omstandigheden]
streng [straf] {m} strict [straf]
streng [waterdicht] {m} strict [waterdicht]
streng [algemeen] {m} strictement [algemeen]
streng [onderwijs] {m} strictement [onderwijs]
streng [straf] {m} strictement [straf]
streng [algemeen] {m} de façon précise [algemeen]
streng [algemeen] {m} durement [algemeen]
streng [controle] {m} durement [controle]
streng [discipline] {m} durement [discipline]
streng [gedrag] {m} durement [gedrag]
streng [karakter] {m} durement [karakter]
streng [klimaat] {m} durement [klimaat]
streng [maatregel] {m} durement [maatregel]
streng [omstandigheden] {m} durement [omstandigheden]
streng [onderwijs] {m} durement [onderwijs]
streng [straf] {m} durement [straf]
streng [straf] {m} durement [straf]
streng [waterdicht] {m} durement [waterdicht]
streng [garen] {m} écheveau {m} [garen]