Zoek woord sévère heeft 80 resultaten
FR Frans NL Nederlands
sévère (a) [mesure] zeer streng (a) [mesure]
sévère (a) [conduite] zonder medelijden (a) [conduite]
sévère (a) [conduite] hardvochtig (a) [conduite]
sévère (a) [conduite] meedogenloos (a) [conduite]
sévère (adj) [stern, harsh and forbidding] afschrikwekkend (adj) [stern, harsh and forbidding]
FR Frans NL Nederlands
sévère (a) [action] daadkrachtig (a) [action]
sévère (a) [action] krachtig (a) [action]
sévère (a) [action] ingrijpend (a) [action]
sévère (a) [action] drastisch (a) [action]
sévère (a) [regard] zeer streng (a) [regard]
sévère (a) [conduite] genadeloos (a) [conduite]
sévère (a) [conditions requises] zeer streng (a) [conditions requises]
sévère (a) [caractère] zeer streng (a) [caractère]
sévère (a) [regard] draconisch (a) [regard]
sévère (a) [mesure] draconisch (a) [mesure]
sévère (a) [conditions requises] draconisch (a) [conditions requises]
sévère (a) [caractère] draconisch (a) [caractère]
sévère (a) [regard] onverbiddelijk (a) [regard]
sévère (a) [punition] onverbiddelijk (a) [punition]
sévère (a) [mesure] onverbiddelijk (a) [mesure]
sévère (a) [mesure] grimmig (a) [mesure]
sévère (a) [punition] rigoureus (a) [punition]
sévère (a) [mesure] rigoureus (a) [mesure]
sévère (a) [discipline] rigoureus (a) [discipline]
sévère (a) [contrôle] rigoureus (a) [contrôle]
sévère (a) [caractère] rigoureus (a) [caractère]
sévère (a) [personne] vol kritiek (a) [personne]
sévère (a) [personne] vitterig (a) [personne]
sévère (a) [personne] vitziek (a) [personne]
sévère (a) [regard] grimmig (a) [regard]
sévère (a) [discipline] onverbiddelijk (a) [discipline]
sévère (a) [conditions requises] grimmig (a) [conditions requises]
sévère (a) [caractère] grimmig (a) [caractère]
sévère (a) [conduite] harteloos (a) [conduite]
sévère (a) [conduite] emotieloos (a) [conduite]
sévère (a) [conduite] koud (a) [conduite]
sévère (a) [regard] woest (a) [regard]
sévère (a) [conduite] zonder mededogen (a) [conduite]
sévère (a) [conduite] onbarmhartig (a) [conduite]
sévère (a) [conduite] ongenadig (a) [conduite]
sévère (a) [discipline] hard (a) [discipline]
sévère (adj n) [harsh, piercing or stinging] scherp (adj n) [harsh, piercing or stinging]
sévère (a) [conduite] onmenselijk (a) [conduite]
sévère (a) [conduite] bruut (a) {m} [conduite]
sévère (a) [conduite] onbewogen (a) [conduite]
sévère (a) [conduite] onverschillig (a) [conduite]
sévère (a) [conduite] apathisch (a) [conduite]
sévère (a) [regard] hard (a) [regard]
sévère (a) [punition] hard (a) [punition]
sévère (a) [mesure] hard (a) [mesure]
sévère (a) [conduite] koelbloedig (a) [conduite]
sévère (a) [contrôle] hard (a) [contrôle]
sévère (a) [conditions requises] hard (a) [conditions requises]
sévère (a) [caractère] hard (a) [caractère]
sévère (a) [regard] zwaar (a) [regard]
sévère (a) [mesure] zwaar (a) [mesure]
sévère (a) [conditions requises] zwaar (a) [conditions requises]
sévère (a) [caractère] zwaar (a) [caractère]
sévère (a) [action] doortastend (a) [action]
sévère (a) [conduite] ongevoelig (a) [conduite]
sévère (a) [caractère] strikt (a) [caractère]
sévère (a) [contrôle] onverbiddelijk (a) [contrôle]
sévère (a) [conditions requises] onverbiddelijk (a) [conditions requises]
sévère (a) [caractère] onverbiddelijk (a) [caractère]
sévère (a) [regard] strikt (a) [regard]
sévère (a) [punition] strikt (a) [punition]
sévère (a) [mesure] strikt (a) [mesure]
sévère (a) [discipline] strikt (a) [discipline]
sévère (a) [contrôle] strikt (a) [contrôle]
sévère (a) [conditions requises] strikt (a) [conditions requises]
sévère (a) [conduite] gevoelloos (a) [conduite]
sévère (a) [regard] streng (a) {m} [regard]
sévère (a) [punition] streng (a) {m} [punition]
sévère (a) [mesure] streng (a) {m} [mesure]
sévère (a) [discipline] streng (a) {m} [discipline]
sévère (a) [contrôle] streng (a) {m} [contrôle]
sévère (a) [conditions requises] streng (a) {m} [conditions requises]
sévère (a) [caractère] streng (a) {m} [caractère]
sévère (a) [conduite] wreed (a) [conduite]
sévère (a) [conduite] bestiaal (a) [conduite]

Frans Nederlands vertalingen