Zoek woord insupportable heeft 20 resultaten
FR Frans NL Nederlands
insupportable (a) [situation] niet te verdragen (a) [situation]
insupportable (a) [situation] onduldbaar (a) [situation]
insupportable (a) [mal] onduldbaar (a) [mal]
insupportable (a) [conduite] onduldbaar (a) [conduite]
insupportable (a) [situation] onverdraaglijk (a) [situation]
FR Frans NL Nederlands
insupportable (a) [mal] onverdraaglijk (a) [mal]
insupportable (a) [conduite] onverdraaglijk (a) [conduite]
insupportable (a) [situation] onuitstaanbaar (a) [situation]
insupportable (a) [mal] onuitstaanbaar (a) [mal]
insupportable (a) [conduite] onuitstaanbaar (a) [conduite]
insupportable (a) [habitude] onaangenaam (a) [habitude]
insupportable (a) [mal] niet te verdragen (a) [mal]
insupportable (a) [conduite] niet te verdragen (a) [conduite]
insupportable (a) [situation] ondraaglijk (a) [situation]
insupportable (a) [mal] ondraaglijk (a) [mal]
insupportable (a) [conduite] ondraaglijk (a) [conduite]
insupportable (a) [habitude] onhebbelijk (a) [habitude]
insupportable (a) [situation] verschrikkelijk (a) [situation]
insupportable (a) [mal] verschrikkelijk (a) [mal]
insupportable (a) [conduite] verschrikkelijk (a) [conduite]

Frans Nederlands vertalingen