Zoek woord throw out heeft 10 resultaten
EN Engels NL Nederlands
throw out (v) [objects] weggooien (v) [objects]
throw out (v) [proposal] afwijzen (v) [proposal]
throw out (v) [proposal] verwerpen (v) [proposal]
throw out (v) [person] wegsturen (v) {n} [person]
throw out (v) [person] eruit donderen (v) [person]
EN Engels NL Nederlands
throw out (v) [person] eruit gooien (v) [person]
throw out (v) [person] uitzetten (v) [person]
throw out (v) [person] uitgooien (v) [person]
throw out (v) [person] uitstoten (v) [person]
throw out (v) [objects] wegdoen (v) [objects]

EN NL Vertalingen voor throw

throw
 • thrown
 • throw
 • throw
 • threw
 • threw
uitspelen
 • uitgespeeld
 • speelt uit
 • spelen uit
 • speelden uit
 • speelde uit
throw (v) [objects]
 • thrown
 • throw
 • throw
 • threw
 • threw
gooien (v) [objects]
 • gegooid
 • gooien
 • gooit
 • gooiden
 • gooide
throw (v) [objects]
 • thrown
 • throw
 • throw
 • threw
 • threw
smijten (v) [objects]
 • gesmeten
 • smijten
 • smijt
 • smeet
 • smeten
throw (v) [objects]
 • thrown
 • throw
 • throw
 • threw
 • threw
werpen (v) [objects]
 • geworpen
 • werpen
 • werpt
 • wierp
 • wierpen
throw (v n) [a distance travelled] verplaatsing (v n) {f} [a distance travelled]
throw
 • thrown
 • throw
 • throw
 • threw
 • threw
keilen
 • gekeild
 • keilen
 • keilt
 • keilde
 • keilden

EN NL Vertalingen voor out


Engels Nederlands vertalingen