Zoek woord drift down heeft 3 resultaten
Ga naar
EN Engels NL Nederlands
drift down (v) [river] afdrijven (v) [river]
drift down (v) [river] afzakken (v) [river]
drift down (v) [river] meedrijven (v) [river]

EN NL Vertalingen voor drift

drift (v) [water]
 • drifted
 • drift
 • drift
 • drifted
 • drifted
afdrijven (v) [water]
 • afgedreven
 • drijft af
 • drijven af
 • dreef af
 • dreven af
drift (v) [snow]
 • drifted
 • drift
 • drift
 • drifted
 • drifted
ophopen (v) [snow]
 • opgehoopt
 • hoopt op
 • hopen op
 • hoopte op
 • hoopten op
drift (v) [water]
 • drifted
 • drift
 • drift
 • drifted
 • drifted
drijven (v) {n} [water]
 • gedreven
 • drijft
 • drijven
 • dreef
 • dreven
drift op drift zijn

EN NL Vertalingen voor down

down (o) [direction] naar beneden (o) [direction]
down (o) [direction] naar onder (o) [direction]
down (o) [money] contant (o) [money]
down (o) [money] vooraf (o) [money]
down (a) [feelings] ontmoedigd (a) [feelings]
down (a) [feelings] neerslachtig (a) [feelings]
down (a) [feelings] gedeprimeerd (a) [feelings]
down (a) [feelings] terneergeslagen (a) [feelings]
down (a) [feelings] bedrukt (a) [feelings]
down (a) [feelings] somber (a) [feelings]